بررسی ساختار قراردادهای نفتی ایران: از قاجار تاکنون (سال‌های ۱۱۷۴ تا ۱۳۹۴)

£21.00

نفت و نفتکش؛ تاریخچه‌ شرکت ملی نفتکش ایران؛ جلد ۱: از ملی شدن نفت تا تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران

£49.00

فرهنگ نفت و گاز

£19.00

فرهنگ جیبی نفت، گاز و پتروشیمی؛ انگلیسی-فارسی

£10.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.