مجموعه آثار علی حاتمی؛ ۲ جلدی: فیلمنامه‌های سینمایی و تلویزیونی، نماشنامه‌ها، آثار اجرا نشده

£118.00

جستاری در مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران

£14.00

تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک ایران (۱۳۹۰- ۱۳۶۰)

£29.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.