جامعه‌پذیری علمی در میدان دانشگاه ایرانی

£22.50

سیمای پژوهش در آموزش و پرورش ایران و تحولات آن

£16.00

روایت فراز و فرودهای توده‌ای شدن آموزش‌ عالی در ایران: از تواناسازی دختران تا سامان‌یابی

£19.00

مجموعه آثار میرزا حسن رشیدیه تبریزی

£42.50

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

£49.00

مسئله‌ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری

£21.00

حبل‌المتین و ترقی ایران: نگاهی انتقادی به راهکارهای روزنامه‌ی حبل‌المتین کلکته

£37.00

تعلیم و تربیت در عصر صفویان

£59.00

آموزش و پرورش اقلیت‌های دینی از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول

£35.00

زبان و ادبیات عربی در نظام آموزش عالی ایران (اهداف، آسیب‌ها و راهکارها)

£26.00

پرورش و تربیت فرزندان ایران: هفده گفتار برگزیده از مجله‌ی آموزش و پرورش به قلم ادبیان و دانشمندان معاصر درباره‌ی تعلیم و تربیت

£14.00

از ستیز تا سازش: آموزش نوین و نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران

£14.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.