فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری؛ انگلیسی-فارسی

£25.00

فرهنگ توصیفی اصطلاحات و اختصارات تامین مالی پروژه‌ای؛ انگلیسی-فارسی

£17.00

واژگان مهندسی صنایع؛ انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£18.00

قوانین و مقررات بیمه ۱۳۹۷

£23.00

فرهنگ فشرده علوم اقتصادی؛ انگلیسی - فارسی

£47.00

واژه‌نامه گردشگری؛ انگلیسی - فارسی

£15.00

فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی؛ انگلیسی - فارسی

£25.00

فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادها و بازارهای مالی؛ انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی

£53.00

فرهنگ جامع علمی، فناوری و بازرگانی شادمهر؛ فارسی-انگلیسی؛ ۳ جلدی

£99.00

اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

£29.00

آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران: برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

£26.00

دایرکتوری مقدم: راهنمای تجارت و صنایع ایران

£119.00