اقتصاد سیاسی ایران: مجموعه یادداشت‌ها و گفت‌وگوها درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران (۲ جلدی)

£37.00

مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

£26.50

چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

£26.00

ایران ناصری و ناکامی در توسعه‌ی صنعتی

£24.50

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

رضاخان و توسعه‌ی ایران

£19.50

بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی

£42.00

عقل شرقی: تبیین چگونگی توسعه و پیشرفت کره جنوبی و دلالت‌هایی بر اقتصاد ایران

£20.00

سیر تحولات استعمار در ایران: تحولات اقتصادی اجتماعی ایران پس از ظهور سرمایه‌داری (جلد اول)

£19.50

بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

£17.50

جامعه‌شناسی و فهم جامعه‌ی ایران: دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد

£18.00

موانع توسعه‌ی ایران

£14.50