بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

جامعه‌شناسی و فهم جامعه‌ی ایران: دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد

کارنامه‌ی نئولیبرالیسم در ایران: خصوصی سازی در آئینه‌ی پژوهش

£18.50

اقتصاد ایران از تحریم تا برجام (چالش‌ها و راهکارها)

£19.00

توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی: ایران عصر قاجار و پهلوی اول

£41.00

اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران

£67.00

تاراج نهان: سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران

£17.00

بازار و دولت در ایران: سیاست در بازار تهران

£35.00

اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم

£25.00

نقش و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در عصر ناصری و مظفری

£28.00