نارسیده ترنج: بیست مقاله درباره‌ی شاهنامه و ادب حماسی ایران

£51.00

شاهنامه‌ی شاه خورشیدچهر: سنت حمله‌سرایی در ادب پارسی

£29.00

درخت هزار تخمگان: بازگویی سخنان و صحنه‌ها در شاهنامه‌ی فردوسی

£34.00

خوان هشتم: سیر مکتب عشق از منطق‌الطیر عطار تا هشت کتاب سپهری

£35.00

تقلید و تنزل: پاییز نثر فارسی از دوره‌ی مغول تا عصر صفوی

£49.00

پنجاه سال بعد سووشون: نقدی بر واقع‌گرایی رمان سووشون

£28.00

مهدی اخوان ثالث: نقد و بررسی شعر معاصر (تغییرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران به همراه چند مقاله‌ی انتقادی)

£23.00

هفت لشکر: (طومار جامع نقالان) از کیومرث تا بهمن

£69.00

رودررو با لسان‌الغیب

£46.00