ادبیات نمایشی در ایران؛ ۳ جلدی

£59.00

عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)

£14.00

جهان با پهنا: گزیده‌ی غزلیات مولانا

£15.50

رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش)

£35.00

تاریخ و ادبیات ایران؛ عصر غزنوی (۳): عنصری

£13.50

شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زادالمسافر

£22.50

بیدل و انشای تحیر: بازشناسی شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل از پایان دیوان

£31.00

هدایت در هندوستان: بوف کور، میعاد هدایت با هند

£13.00

نگاهی به ادبیات معاصر ایران

£26.50

فرهنگنامه‌ی صور خیال در دیوان خاقانی (۳ جلدی)

£83.00

زیبایی‌شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی با محوریت منظومه‌های عاشقانه‌ی نظامی گنجوی

£25.00