شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زادالمسافر

£22.50

بیدل و انشای تحیر: بازشناسی شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل از پایان دیوان

£31.00

هدایت در هندوستان: بوف کور، میعاد هدایت با هند

£13.00

نگاهی به ادبیات معاصر ایران

£26.50

فرهنگنامه‌ی صور خیال در دیوان خاقانی (۳ جلدی)

£83.00

زیبایی‌شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی با محوریت منظومه‌های عاشقانه‌ی نظامی گنجوی

£25.00

فیلشناخت ایران: فیلم‌شناسی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۸

£34.00

اسطوره، شاهنامه، تعزیه: وام‌گیری‌های تعزیه از بن‌مایه‌های اساطیری و شاهنامه

£31.00

بردار این‌ها را بنویس آقا: خاطرات و نقد روشنفکری ادبی ایران ۱۳۴۰-۱۳۶۰

£33.00

طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00

بررسی و نقد متون سیاسی در حوزه‌ی اسلام و ایران: نقد کتاب‌های دکتر بشیریه، دکتر زیباکلام، دکتر فیرحی و دیگران

£24.50

مرواریدهای پارسی در صدف‌های انگلیسی (مجموعه مقالات)

£17.00