عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)

رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش)

تاریخ و ادبیات ایران؛ عصر غزنوی (۳): عنصری

شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زادالمسافر

بیدل و انشای تحیر: بازشناسی شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل از پایان دیوان

هدایت در هندوستان: بوف کور، میعاد هدایت با هند

فرهنگنامه‌ی صور خیال در دیوان خاقانی (۳ جلدی)