شکل‌دهی به هویت ملی در ایران: انگاره‌ی وطن برگرفته از تخیل مکان در اندیشه‌های اسلام و ایران باستان

ایرانی از نگاه دیگری؛ منطق فهم فرهنگ ایران در سفرنامه‌ها

£17.50

صدایی که شنیده نشد: نگرش‌های اجتماعی-فرهنگی و توسعه‌ی نامتوازن در ایران (گزارشی از یافته‌های طرح «آینده‌نگری»)

£26.50

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ایران

£17.00

فرهنگ و کرونا: چالش‌های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا

£16.50

پیامدهای فرهنگی تقسیمات کشوری و اداری ایران از ۱۳۱۶-۱۳۹۲ ه ش

£28.00

هویت ایران: کاوش در نمودارهای ناسیونالیسم (دیدگاهی مدنی)

£27.00

مردم شناسی اقوام و ایلات ایران

£34.50

ما فاتحان قلعه‌های فخر تاریخیم: نمادها و نشانه‌هایی از فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران باستان

£37.00

کتاب تهران: نگاهی به پشینه‌ی تاریخی و سرمایه‌های فرهنگی-اجتماعی شهر تهران

£26.00

هویت ملی در گفتمان‌های معاصر ایران

£26.00