تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

£29.00

حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

£26.00

مطالعه تطبیقی ساختار و تشکیلات نظام عدالت کیفری ایران و ترکیه

£19.00

مسئولیت کیفری ناشی از تعداد اسباب در قتل غیرعمدی در حقوق کیفری ایران

£19.00

آیین دادرسی کیفری دعوی عمومی

£49.00

فاعل جرم در حقوق کیفری ایران: با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

£19.00

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

£23.00

کلیات و حقوق جزای عمومی (۱)

£19.00

تحلیل نهادی جرم در ایران

£26.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.