بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی

£42.00

حکمرانی خوب و خط مشی‌گذاری عمومی: مدل پارادایمی نظارت بر تجارت فرامرزی

£32.00

فرهنگ جامع علمی، فناوری و بازرگانی شادمهر؛ فارسی-انگلیسی؛ ۳ جلدی

£99.00

اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟

£39.00

استارتاپ به سبک ایرانی

£18.00

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی براساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ۱۳۹۵

£59.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.