سه جستار در شاهنامه فردوسی

£23.50

اسطوره‌ی سیاوش: پیشینه‌ی تاریخی و گسترش آن در فرهنگ ایران

£17.50

شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسرو پرویز تا مرگ یزدگرد سوم

£32.50

مثنوی، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (۶ جلد)؛ مقدمه و تحلیل، تصحیح متن بر اساس نسخه‌های معتبر مثنوى، مقایسه با چاپهای معروف مثنوی، توضیحات و تعلیقات جامع و فهرست‌ها از محمد استعلامى

£265.00

سر نی: نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی (۲ جلدی)

£59.00

بحر در کوزه؛ نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی

£45.00

دیوان امیر نظام‌الدین علیشیر نوایی فانی

£28.50

بیت یاب شاهنامه‌ی فردوسی بر اساس پیرایش جلال خالقی‌مطلق

£47.50

سخن‌های دانندگان: گفت‌وگو با شاهنامه‌شناسان

£27.50

گزیده مخزن‌الاسرار از پنج گنج نظامی

£18.50
Rare Single Copy!

شاهنامه و زبان پهلوی: مقایسه‌‌ی داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی

£37.00

گزیده‌ی مخزن‌الاسرار با مقدمه و شرح ابیات

£20.50

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.