۱۰۰۰۰ سال تاریخ و هنر فرش‌بافی اقوام ایرانی (۲ جلدی)

£61.50

شاهکارهای فرش‌بافی مشهد در عصر قاجار

£29.00

ارزنده‌ترین صنایع دستی ایران

£79.00

طراحان بزرگ فرش ایران؛ سیری در مراحل تحول طراحی فرش

£69.00

مبانی و روش‌های تحقیق در فرش دستباف ایران

£24.00

تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرشبافی ایران

£29.00

فرش ایران در دوره صفویه

£39.00

بررسی فرش های دوره صفویه و قاجاریه (در موزه آستان قدس رضوی)

£39.00

اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی: فرش‌بافی

£62.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.