کسب و کار پول ساز: راهنمای کسب و کارهای کوچک در ایران

£18.00

دولت الکترونیک و خط مشی امنیت و تسهیل تجارت فرامرزی

£32.00

حکمرانی خوب و خط مشی‌گذاری عمومی: مدل پارادایمی نظارت بر تجارت فرامرزی

£32.00

دایرکتوری مقدم: راهنمای تجارت و صنایع ایران

£119.00

استارتاپ به سبک ایرانی

£18.00

آنچه در دانشگاه‌های ایران آموزش نمی‌دهند

£25.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.