فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی؛ جلد ۱۲

£45.00

زنان نویسنده‌ی جنگ تحمیلی

£18.00

روزشمار زبان و ادبیات فارسی (۲ جلدی)

£55.50

کتاب‌شناسی رجال سیاسی ایران در دوران قاجار

£18.50

فرهنگ‌نامه‌ی مطبوعات زنان

£39.00

پنج کتابشناسی ایران: از زنکر، شواب، (مجله‌ی کاوه)، هنینگ و فهرست‌ کتاب‌های تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر

£35.00

۵۰ سال مطبوعات به روایت آمار به انضمام نیم قرن کتاب‌شماری در ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۹۶)

£17.00

فرهنگنامه‌ی داستان‌نویسان بوشهر

£27.00

کتاب‌شناسی مطالعات زرتشتی (بخش فارسی)

£49.00

کتابشناسی کامل و جامع آثار پروفسور سید حسین نصر: مشتمل بر تمامی کتاب‌ها و مقالات ایشان از سال ۱۹۵۸ تاکنون

£19.00

دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی؛ ۴ جلدی

£284.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.