کاشی‌های بهشت: بررسی بصری نقش‌مایه‌های حرم شاه‌چراغ

£17.50

مناسبات معماری و علوم در ایران دوران اسلامی

£21.00

از باغ گلستان تا کاخ گلستان به روایت اسناد و تصاویر عصر قاجار

£35.00

باغ و باغ‌سازی در عصر قاجار: تجدد و فرنگی مآبی در باغ‌های ایران

£53.00

گنج سلطان؛ مجموعۀ گنجعلی خان کرمان؛ آثار استاد سلطان محمد معمار یزدی

£49.00

سرونامه: نشانه‌شناسی نقش سرو در خانه‌های تاریخی فاخر کاشان

£23.00

کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطی): شاهکارهای هنر کتاب‌آرایی و مرقع‌سازی ایرانی و راهنمای موزه‌های کاخ گلستان

£395.00

حکمت ایرانیان در معماری اسلامی؛ از آغاز تا پایان عصر صفوی

£16.00

دارالسلطنه‌ی تبریز، پایتخت ناشناخته مزارات ایران: نقش مزارات در شکل‌گیری و توسعه ساختار کالبدی - فضایی شهر تبریز از قرن ۷ الی ۱۰ هجری قمری

£35.00

آتشگهی در خواب آتش‌ها؛ جلد ۱: روزنی بر شهر معماری در این دیار، این روزگار، دگرگونی‌های جامعه؛ تحول در اندیشه؛ بازده در کردار؛ تاریخ شهر؛ سیمای شهر؛ شهرسازی؛ یک قرن تجربه در ایران

£39.00

گره‌نگاری در دوره‌ی سلجوقی

£17.00

خانه‌ی ما: تجربه‌ای در معاصرسازی خانه‌ی ایرانی

£16.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.