از باغ گلستان تا کاخ گلستان به روایت اسناد و تصاویر عصر قاجار

مکالمات خیالی: تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره‌ی قاجار

تراژدی جهان اسلام: عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان (از صفویه تا جمهوری اسلامی)؛ ۳ جلدی

شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زردشتی (تاریخ فارس و فراسوی آن در پایان دوره‌ی باستان)

احیای سلطنت: برآمدن سلطنت ایرانی در عهد سلجوقیان بزرگ و بنیادهای نظری آن

خاطرات قرنطینه‌ی همایونی (طنزنوشته‌ی ایام حصر خانگی)

سفرنامه ظهیرالدوله: همزمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

خاطرات وکیل‌التولیه (میرزا محمد نواب رضوی)؛ ۲ جلدی

انقلاب فراموش‌شده: دولت‌های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش. (برنامه‌ها و دشواری‌ها)

پیشینه‌ی گچبری در ایران: از دوره‌ی ساسانی تا قاجار