افغانستانی‌ها در شهر تهران

£17.50

فرمانده مسعود: به روایت نزدیکان، دوستان و همرزمانش

£30.50

مجموعه مقالات سومین همایش گفت‌و‌گوی اندیشمندان ایران و افغانستان، گفت‌و‌گو درباره توسعه

£59.00

جنبش طالبان از ظهور تا افول

£19.50

طالبان، سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی: خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفتگو با سران حکومت

£24.00

چالش‌های ایران و افغانستان در عصر پهلوی

£29.00

از دشت لیلی تا جزیره مجنون؛ خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس

£29.00

در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران

£13.00

اسماعیلیه بدخشان

£19.00

نقشه راهنمای افغانستان

£9.50

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.