تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان)

£19.00

تحول مبانی مشروعیت خلافت: از آغاز تا فروپاشی عباسیان؛ با رویکردی به آرای اهل سنت

£29.00

فراز و فرود عباسیان: پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی (۱۳۲ تا ۳۳۴ه)

£19.00

ایرانیان و خلافت عباسی؛ رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.