زنان امروز؛ شماره ۴۰؛ تابستان و پاییز ۱۳۹۹

£16.50£18.00

زنان امروز؛ شماره ۴۱؛ زمستان ۱۳۹۹

£17.00£18.50

زنان امروز؛ شماره ۴۲؛ بهار ۱۴۰۰

£16.00£17.50

زنان امروز؛ شماره ۴۳؛ تابستان و پاییز ۱۴۰۰

£18.00£19.50

نگاه نو؛ شماره ۱۳۰؛ تابستان ۱۴۰۰

£22.00

گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۷؛ اسفند۱۳۹۹؛ ترجمه، فرهنگ و سیاست

£18.00

نگاه نو؛ شماره ۱۲۸؛ زمستان ۱۳۹۹

£22.50

نگاه نو؛ شماره ۱۲۹؛ بهار ۱۴۰۰

£22.50

گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۷، شهریور ۱۳۹۹؛ اوراسیاگرایی

£22.00

گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۶، آذر ۱۳۹۹؛ دیوانسالاری و سیاست

£21.00