سرچشمه‌ی تصوف در ایران: تاثیرات تعلیمات بودایی در فرهنگ ایران و تصوف ایران از نظر فلسفی

بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

ایران و مسئله‌ی پایداری: دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی

دیده‌ها و شنیده‌ها: ناشنیده‌هایی از تاریخ معاصر

نظریه‌ی عام اصلاح دینی: بازخوانی روایت سید جواد طباطبایی از فلسفه‌ی سیاسی مشروطه

خداپرستان سوسیالیست: از محفل‌ها تا جمعیت آزادی مردم ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۳)

برخی مکاتبات استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی با استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی

ایرانیان عرب‌تبار: مردم‌شناسی ساختار قومی اعراب خوزستان

عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)