Empty

Total: £0.00
Journal

Mardomnameh; A People's History Journal

مردم نامه، فصلنامه علمی-تخصصی تاریخ مردم

Publisher:

Journal Type: 
Scholarly
Text Language: 
Persian
Periodicity: 
Quarterly
Issues Per Year: 
4
First Year: 
2016
Subject Tags: 
History
Culture
Socialism
History of Art
Historical Literature
SKU:
JDP989451
Free download(s): 

این  فصلنامه در حوزۀ تاریخ مردم است و در آن مطالبی درباره تاریخ اجتماعی و فرهنگی منتشر شده است. اصطلاح مردم‌نامه در برابر «people history» وضع شده و این اصطلاح در برابر سنت شاهنامه‌نویسی ایرانی است که از گذشته مرسوم بوده و به شرح احوال شاهان و بزرگان کشور پرداخته است. در فصلنامه «مردم‌نامه» به مردم از منظر تاریخ و فرهنگ پرداخته می‌شود و به نوعی نوشتن تاریخ با زبان ساده است تا مردم بیشتری بتوانند از مطالب آن بهره‌مند شوند.

داریوش رحمانیان مدیرمسئول و سردبیر این نشریه در سرمقاله نخستین شماره آن، با اشاره به بررسی خود از تاریخ تفکر ایران جدید و جریان نوخواهی اصلاحات - از روزگار قاجاریه تاکنون - یکی از مهم‌ترین و بایسته‌ترین کارها را نقد درست و عمیق تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری عنوان کرده و «مردم‌نامه» را هم «حاصل دو، سه دهه تجربه و تفکر و تفحص و تأمل دردمندانه در حوزه تاریخ مردم» دانسته و ابراز امیدواری کرده نهال «مردم‌نامه» پربارتر شود.

در بخش اول با عنوان «تاریخ اجتماعی» دو مقاله آمده که در نخستین مقاله تورج اتابکی زندگی و زمانۀ کارگران مهاجر هندی در ایران طی نیمۀ نخست سدۀ بیستم را مورد بازبینی قرار داده و سهم آنان را در پایه‌گذاری، گسترش و در نهایت تحکیم صنعت نفت ایران مورد پژوهش قرار داده و در این فرایند عواملی که این تجربه را شکل دادند را برجسته می‌کند.

پس از برپایی نظام مشروطه، دهقانان در بخش‌هایی از کشور با خواسته‌های خود به میدان مبارزه آمدند. حرکت آنان شکل‌هایی مختلف داشت؛ گاه در حد شکایت از ستم مالکان بود و در مواردی به خشونت انجامید. در نوشتار دوم این نکته بررسی شده که مبارزه دهقانان به چه شکل‌هایی جلوه‌گر شد؛ کدام زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در شکل‌گیری این شیوه‌های مبارزه مؤثر بودند و در پایان از خلال شیوه‌های مبارزۀ دهقانان، پی به خواستۀ آنان برده می‌شود.

در بخش «تاریخ فرهنگی مردم»، نعمت‌الله فاضلی دانشیار انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مقاله‌ای تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد که: «رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی چیست؟».

بخش «تاریخ هنر و معماری مردم» هم اختصاص یافته به یادداشتی از مهرداد قیومی بیدهندی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، درباره «تاریخ مردم» در معماری ایران.

دو نوشتار در بخش «ادبیات، سینما و تئاتر» آمده که در نخستین آنها رابطۀ نقد ادبی با تاریخ بررسی شده و در دومین نوشتار وجود رابطۀ میان تاریخ و هنر تبیین شده است. وجود رابطۀ بین ایم دو در هر ملتی آشکار و واضح به نظر می‌رسد اما تأمل بر چگونگی آن محل بحث بسیاری از صاحب‌نظران بوده است. این رابطه گاهی به عین توصیف شده و از نظر آنان هنر خاصیت بازتابانندگی را برای تاریخ بر عهده داشته و گاهی هنر در صدد تفسیر رویدادهای تاریخی بوده است؛ چنان‌که برای مردم روزگار خودش کارآمد واقع شود.

نقد و نظر، مردم‌نامه‌نویسی: نظریه و روش، مورخان و مردم، تاریخ در ترازو، کشکول با نوشته‌ای از عبدالحسین زرین‌کوب و وقایع اتفاقیه دیگر بخش‌های این فصلنامه را شکل می‌دهند.