Empty

Total: £0.00
Book

Zanan va Keyfiyyat-e Zendegi: Ba Negahi be Keyfiyyat-e Zendegi-ye Zanan dar Shahr

زنان و کیفیت زندگی: با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر
Publisher: 
Author: 
F. Seyedan
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
246
Size (cm): 
14 X 21
Dimensions: 
21 × 14.5 × 1.4 cm
Dewey Class: 
305.42
Subject Tags: 
Women
Social Groups
Social Studies

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS884340)
600-8942-34-5
6008942345
978-600-8942-34-4
9786008942344
Price:£19.00

کتاب حاضر، از جمله معدود مطالعات در زمينه کيفيت زندگی زنان در شهرها بوده و در چندين بخش تنظيم شده‌است. در بخش آغازين، مطالبی پيرامون جنسيت و کيفيت زندگی، نيازهای اساسی و انسانی زنان، ويژگی نقش‌های جنسيتی، قابليت‌های انسانی زنان و کيفيت زندگی، کيفيت زندگی به‌مثابه توسعه انسانی، عدالت جنسيتی و توسعه پايدار، سرمايه اجتماعی و کيفيت زندگی زنان نگاشته شده‌است. بررسی ويژگی‌های جنسيتی کيفيت زندگی زنان و زندگی شهری، تجربه و ادراک زنان از کيفيت زندگی در فضای شهری، نيازهای عملی و استراتژيک زنان در فضاهای شهری و درک و تجربه زنان از تردد در معابر و استفاده از حمل‌ونقل شهری، در بخش دوم کتاب مطرح گشته است. بررسی اشتغال زنان در شهرها و کيفيت زندگی آنان، اقتصاد و دوگانگی‌های جنسيتی در شهر، جهانی شدن، شهرنشينی و تقسيم‌ کار جنسيتی در شهرها و به حاشيه رانده شدن زنان در اشتغال شهری از ديگر مباحث اين کتاب در بخش سوم است. در بخش پايانی کتاب، افزايش مهاجرت زنان به شهرها، و تأثيرات آن بر کيفيت زندگی آنان، با توجه به مباحثی چون بررسی توازن جنسيتی در مهاجرت به شهرها، روند جهانی شدن و افزايش مهاجرت‌های شهری و بين‌المللی زنان، آسيب‌های اجتماعی و مهاجرت زنان به شهرها پی گرفته شده است.