Empty

Total: £0.00
Book

Typology of Iranian Languages; Vol 1

رده‌شناسی زبانهای ایرانی؛ جلد اول

Radeshenasi-ye Zaban-ha-ye Irani; Jeld-e 1
Author(s): 
Mohammad Dabir Moghaddam
Text Language: 
Persian
Edition: 
2
Volume: 
Volume 1
Publication Year: 
2014
Total Pages: 
598
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
0 × 0 × 3.1 cm
Dewey Class: 
410
Subject Tags: 
Linguistics
References

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS416927)
964-530-887-9
9645308879
978-964-530-887-0
9789645308870
Price:£17.00

اين کتاب از چند جنبه در زبان‌شناسی به عنوان نخستين اثر معرفی می‌شود. اول اينکه، اين اثر پس از مدتهای مديد، شرح مفصلی از پژوهش‌های اخير در رده‌شناسی زبان را، با به خدمت گرفتن مواد زبانی روشنگر از زبان فارسی و ديگر زبان‌های ايرانی ايران و خارج از ايران، ارائه می‌کند. افزون بر آن، اين کتاب تحليل مفصلی از تعدادي از زبانهای ايرانی از منظری رده‌شناختی، با تمرکز بر پديده‌هایی که مورد علاقه رده‌شناسی زبان بوده‌اند، به دست می‌دهد، و بدين ترتيب زبان‌های ايرانی را در طرح کلی گوناگونی بينازبانی قرار می‌دهد. کلام آخر اينکه، اين کتاب شکاف بين رده‌شناسی زبان، زبانهای ايرانی، و خوانندگان فارسی‌زبان مباحث زبان‌شناختی را برطرف می‌کند.