Empty

Total: £0.00
Book

Sargozasht-e Musiqi-ye Iran

سرگذشت موسیقی ایران
Publisher: 
Author: 
R. Khaleqi
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Publication Year: 
2017
Total Pages: 
702
Size (cm): 
17 X 21
Dewey Class: 
789.09
Subject Tags: 
Art
Music

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH916107)
964-5626-22-6
9645626226
978-964-5626-22-6
9789645626226

Price:£35.00

کتاب حاضر مشتمل بر سه جلد است که در آن به بيان موسيقی ايرانی و تاريخ آن پرداخته شده است. در جلد اول، بسياری از نام‌های موسيقی‌دانان به‌اختصار معرفی می‌شوند. جلد دوم تماماً به علينقی وزيری و شرح خدمات او می‌پردازد. و جلد سوم در سال‌های معاصر زمان نوشته شدن كتاب می‌گذرد. اين كتاب شرح كلی و جامعی از موسيقی‌دانان دوره مهمی از موسيقی ايران است و خواندن آن برای نوازندگان در ابتدای راه، بسيار ضروری است.