Empty

Total: £0.00
Book

Payan-e Asr-e Qajar

پایان عصر قاجار
Publisher: 
Author(s): 
Seyyed Morteza Mirhoseyni
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
264
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
21.5 × 14.5 × 1.6 cm
Dewey Class: 
955.075
Subject Tags: 
History
Qajar Era

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS610165)
600-461-000-3
6004610003
978-600-461-000-1
9786004610001
Price:£18.00

تاريخ دوره قاجار، يعنی از زماني که آقامحمدخان پادشاهی خاندان زند را فروشکست تا روزی که اکثريت نمايندگان مجلس شورای ملی در خلع احمدشاه از سلطنت به توافق رسيدند هميشه برای بسياری از علاقه‌مندان به تاريخ جذاب بوده است. اين کتاب، چنان‌که از عنوانش پيداست تنها به سال‌های پايانی اين عصر پرفرازونشيب می‌پردازد و بر دهه منتهی به انقلاب مشروطه و سال‌های پس از آن درنگ می‌کند.

نخستين جنگ جهانی و بي نظمی و تباهی همراه آن فضای حاکم بر کشور و اولويت‌های اصلي جامعه‌ی آن روز ايران را تغيير داد و حتی برخی باورهای به ظاهر محکم و عميق را فروشکست و زير و رو کرد. خيلی‌ها می‌گفتند که در شرايط کنونی کشور ايجاد نظم و ثبات و آرامش از هر چيز ديگری، حتی از آزادی و پايبندی بی چون و چرا به قانون مهم‌تر است و برقراری امنيت بر تمام طرح ها و برنامه‌های ديگر اولويت دارد. اين فکر در عبور از تجربه‌ی جنگ و لمس تلخی‌ها و مصايب آن طرفداران زيادی يافت و مبلغان و مدافعان آن به جريانی قدرتمند و موثر در صحنه‌ی سياسی کشور تبديل شدند و رفته رفته بستر به قدرت رسيدن يک ديکتاتوری نظامی را مهيا کردند.