Empty

Total: £0.00
Book

Hezare-ha-ye Gomshode; 5 Jeldi

هزاره‌های گمشده؛ ۵ جلدی
Publisher: 
Author(s): 
Parviz Rajabi
Text Language: 
Persian
Volume: 
5 Volumes
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
2,400
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
24.5 × 17.5 × 15 cm
Dewey Class: 
955.01
Subject Tags: 
Pre-Islam History
History
Sasanid
Achaemenid
Ahuramazda
Zoroastrian
Avesta
Parthian

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH165701)
964-315-576-5
9643155765
978-964-315-576-6
9789643155766
Price:£145.00

هزاره‌های گم‌شده، تاریخ سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران باستان است از نخستین دوره تا زوال ساسانیان، تألیف دکتر پرویز رجبی، ایران‌شناس، تاریخ‌نگار و نویسنده‌ی آگاه و سخن‌سنج روزگار ما، شامل پنج مجلد با عنوان‌های ذکر شده می‌باشد:

  1. اهورامزدا، زرتشت و اوستا
  2. هخامنشیان به روایتی دیگر
  3. خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان
  4. اشکانیان (پارت‌ها)
  5. ساسانیان

که مجلد نخست آن در دو بخش کلی تنظیم شده است:

بخش اول جلد اول، که به «اهورامزدا، زرتشت و اوستا» اختصاص دارد، پرداختی‌ست علمی و تحلیلی به همه‌ی آرا و نقدهایی که در ایران و جهان به ایزد بزرگ ایرانیان باستان و پیامبر و کتابش تخصیص یافته است. این بخش ضمن طرح دیدگاه ایران‌شناسان شرق و غرب، رای مستقل و تحلیلی نویسنده را نیز بازتابانده و سایه روشن‌های تاریخی و آیینی اهورامزدا، زرتشت و اوستا را از پرده برون ریخته است.

بخش دوم جلد اول، به مقوله‌هایی چون آتش و ایزدان و امشاسپندان و جشن‌های ایرانی و پنج‌گاه شبانه‌روز در ایران باستان و مقالاتی چون اسب و آتوسا و ابد و ازل و عقاب و سپیتمان و آیین‌های ازدواج در ایران باستان و حقوق زنان اختصاص یافته است و در پایان، ترجمه‌ی رساله‌ی تکذیب و رد فرق دینی ارائه شده است که نقدی است از ازنیک، دانشمند و مورخ ارمنی قرن پنج میلادی درباره‌ی زروان و زوران گرایی ایران باستان.

«هخامنشیان به روایتی دیگر» که دومین کتاب از مجموعه‌ هزاره‌های گم‌شده نام گرفته  مشتمل است بر ۶ فصل بانام‌های نگاهی به همسایگان (آشور، پیدایی و سقوط آن؛ ایلام و ایلامی‌ها؛ موقع جغرافیایی، تاریخ، فرهنگ و تمدن، حقوق و هنر؛ مادها: آغاز فرمان‌روایی، دیاکو، فرورتیش، هوخشتره)، آغاز سرگذشت کورش بزرگ بنا بر روایت‌های افسانه‌ای (هارپاک و کودکی کورش، ردپای کورش در اساطیر ایران، روایت کتیاس از کورش، روایت موسی خورنی، هخامنشین که بودند؟، بافت سیاسی فلات ایران و پیرامونش در زمان کورش، تاریخ کورش و جغرافیایی در قلمرو او، فتح بابل، جنگ‌های کورش)، پاسارگاد (آرامگاه کورش، موقع سیاسی و اقتصادی ایران هخامنشی)، کمبوجیه آخرین شاه هخامنشی از شاخه‌ی کورش (بردیا، موقع مصر به هنگام حمله‌ی کمبوجیه و شرح این حمله، بردیای دروغین، مرگ کمبوجیه…)، شاخه‌ی دوم و دودمان هخامنشی (اَریامَنه، اَرشام، هفت تنان، داریوش و شورش‌های زمان او، بیانیه‌ی داریوش، ساتراپی‌های روزگار داریوش، داریوش و مناسبات او با غرب و اورشلیم و مصر و هند و …، بنای کاخ شوش و سایر بناهای داریوش، جایگاه هرودوت در تاریخ هخامنشیان، اعضای خانواده‌ی داریوش، پایتخت‌های داریوش….)، نظام اجتماعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش (رئیس تشریفات، تخت جمشید و متعلقات آن، عمارت خزانه، تاریخ خط میخی، فارسی باستان و چندین مطالب علمی، تاریخی و تحلیلی درباره‌ی این خط).

مجلد سوم هزاره‌های گم‌شده، با دو بخش تفصیلی به برآمدن «خشیارشا تا فروپاشی هخامنشیان» تخصیص یافته است.

بخش نخست جلد سوم، مشتمل بر ده فصل و یک افزوده، ناظر است بر فرمانروایی خشیارشا، اردشیر اول، خشیارشای دوم، سغدیان، داریوش دوم، کورش صغیر، اردشیر دوم، اردشیر سوم، اوسس (رشا)، داریوش سوم، و حمله‌ی اسکندر. این بخش به جز موفقیتی که در ترسیم سیمای به‌نسبت روشن این پادشاهان کسب کرده است، بر همه‌ی جنگ‌های خارجی و شورش‌های داخلی – اعم از جنگ‌های یونان و آسیای صغیر و آسیای مقدم و مصر و قبرس و سرزمین کادوسیان و شورش‌های مصریان و بابلیان و بغبوخش و ارسیتس و پیسوتنس – درنگ تحلیلی و ضرور کرده و همه‌ی منابع مکتوب و دیرینه‌شناسانه‌ی این دوران را کاویده و نیز بر حرم‌سراها و کاخ‌ها – به ویژه بر تخت‌جمشید و عمارات وابسته‌ی آن- نگاهی پرده‌در و موشکاف داشته است. نقد تاریخی گزارش‌های روشن یا مبهم تاریخ نگاران بیگانه – از جمله هرودوت و کزنفون و پلوتارخ – از دیگر وظایفی است که این بخش به برجستگی پیروزگر آن است.

بخش دوم جلد سوم، که در واقع بررسی تحلیلی مناسبات بخش نخست است، با عناوین فرمانروایان شاهنشاهی هخامنشی، نشانه‌های فرمانروایی، زندگی شاهانه، دربار، شورای مشورتی دربار، ساتراپ‌ها و ساتراپی‌ها، دیوان اداری، نظام مالیاتی، خزانه‌ی شاهی، انبارشاهی، چگونگی راه‌ها و اطلاع‌رسانی، دادگری و دادگستری، آموزش و پرورش، سپاه هخامنشی، واژه‌ی ارتش، جنگ افزارها، نیروی دریایی، آرایش نظامی، پرچم، مردم، اقتصاد و اجتماع، اوزان، مقادیر و پول، قیمت‌ها، دست‌مزدها، طبقات اجتماعی، زنان، دین، اسب و فرهنگ آن، بافندگی، آرایش و پوشش، هنر و عناوینی از این دست بر سایه‌روشن‌هایی دست یافته است که کم‌تر تاریخی را یارای دیدنشان هست. این بخش با افزوده‌ای زیر نام «نخستین رساله‌ی تاریخی ایرانیان» عین متن سنگ‌نبشته‌ی بیستون و دیگر سنگ نبشته‌های هخامنشیان را در تخت‌جمشید و نقش رستم و شوش و کانال سوئز و وان با ترجم‌ای رسا و سحرآمیز ارائه کرده است. گفتنی است که خواننده در سراسر این مجموعه با مبحث تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد تحت عنوان حاشیه‌ای بر تاریخ. این حواشی که بس دل‌نشین و جذاب نیز هستند. از جان و قلمی برخاسته‌اند که عمری را بر ایران‌شناسی فرسوده است. امید که اقبال همگان را برانگیزد.

مجلد چهارم هزاره‌های گم شده، با عنوان «اشکانیان (پارت‌ها)»، شامل دو بخش و یک پیش گفتار توضیحی، ضمن تفکیک حاکمان سلوکی از فرمانروایان اشکانی و پرداخت تحلیلی به هر دو بخش تاریخ سیاسی این دوره، پارت‌ها یا اشکانیان را نیز مستقلاً در دو بخش وارسیده است تا فرصت بازدریافت تاریخ سیاسی اشکانیان از تاریخ اجتماعی آن، مشتمل بر عناوین بلندپایگان و تقسیمات کشوری، سپاه و سپاه گردانی، دین اشکانیان، فرهنگ و ادب، هنر معماری، پیشه‌وران شناخته شده و توانایی‌های مردمی، آرایش و پوشش، کشاورزی، و بازرگانی و اقتصاد از دست نرود.

دکتر پرویز رجبی، خود می‌گوید: «جلد چهارم هزاره‌های گم‌شده، پس از نگاهی کوتاه به تاریخ سیاسی بسیار تاریک سلوکیه در ایران و هم‌چنین پادشاهی یونانیان در بلخ، به بازیافت تاریخ پارت‌ها یا اشکانیان خواهد پرداخت.»

پنجمین و آخرین کتاب از مجموعه «هزاره‌های گم‌شده»، در دو بخش تفصیلی به شاهنشاهی «ساسانیان» پرداخته است.

بخش نخست جلد پنجم، مشتمل بر ۲۹ فصل ناظر است بر: ایران به هنگام شورش اردشیر بابکان، اردشیر بابکان و آغاز افسانه‌ای کار او، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول و دوم و سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد اول، بهرام گور، یزدگرد دوم، نیابت سلطنت دینک و…، پیروز، بلاش، قباد اول، خسرو انوشیروان، هرمز چهارم، خسرو پرویز، شیرویه، اردشیر سوم، بوران‌دخت، آزرمیدخت، فصل شاه‌بازی و یزدگرد سوم.

در بخش دوم جلد پنجم، به «فرهنگ و مدنیت دوره ساسانی» که به تعبیر دکتر رجبی «هنوز از بسیاری از هنجارهای آن جدا نشده‌ایم. به‌ویژه این‌که فرهنگ اسلامی نیز تا حدودی با فرهنگ ساسانی بیگانه نیست» پرداخته شده است و عناوینی چون: فرمانروایان دوره ساسانی، مردم دوره ساسانی، طبقات اجتماعی، سپاه و سپاه‌گردانی در دوره ساسانی، اسب در دوره ساسانی، دین و باورهای مردم دوره ساسانی، آرایش و پوشش و بافندگی، هنر و ادب دوره ساسانی را دربر دارد.