Empty

Total: £0.00
Book

Din va Nosazi: Barresi-ye Tatbiqi-ye Nesbat-e Miyan-e Din va Modernizasion dar Iran va Malezi

دین و نوسازی: بررسی تطبیقی نسبت میان دین و مدرنیزاسیون در ایران و مالزی
Publisher: 
Author(s): 
Nasim Ne'mati Zade
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
443
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
23 × 16 × 2 cm
Dewey Class: 
297.48
Subject Tags: 
Islam
History

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS312980)
600-8405-44-7
6008405447
978-600-8405-44-3
9786008405443
Price:£29.00

کتاب پیش رو پژوهشی است که با هدف بررسی تطبیقی نسبت دین و نوسازی در ایران و مالزی انجام شده است. برای آسان‌تر شدن مطالعه‌ی کتاب برای خوانندگان توضیحاتی در خصوص نحوه سازماندهی و فصل بندی آن ارائه می‌دهیم. کتاب با محور قرار دادن بحث‌های نوسازی و دین، دو کشور ایران و مالزی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل اول تحت عنوان مدخل بحث به شرح و بیان مسأله پرداخته‌ایم و در فصل دوم کوشیده‌ایم تا آثاری را که پیش از این به نسبت دین و نوسازی پرداخته‌اند، به نحو انتقادی و به اجمال مرور کرده، برخی آثار مختلف مرتبط با موضوع را دسته بندی و تشریح کنیم و زمینه‌های تئوریک تحقیق را روشن سازیم. بر همین اساس کوشیده‌ایم با مفاهیم دیالکتیک خنثی‌سازی و حصارهای دینی، و توانمندسازی سلبی و ایجابی دین آشنا شویم و به بیان فرضیات اثر بپردازیم. در فصل سوم با بحثی در باب روش و تعاریف مفاهیم ذیربط، راه را برای تجزیه و تحلیل بیشتر می‌گشاییم. در ادامه همین فصل با تحلیل تاریخ ایران معاصر (سه دوره قاجار، پهلوی اول و دوم) و تاریخ معاصر مالزی (سه دوره استعمار، استقلال، و دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد) بحث را بسط داده و نقش سازمان‌های دینی را در روند نوسازی این کشورها بررسی می‌کنیم. در فصل چهارم کتاب ضمن وارسی فرضیات، چگونگی فرآیند مدرنیزاسیون در این دو کشور بررسی می‌شود و در نهایت در فصل پنجم نتایج کار بیان شده است.