Empty

Total: £0.00
Book

Constitution, Women and Social Change

مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی

Mashrute, Zanan va Taqirat-e Ejtema'i
Author(s): 
Ali Baqdar Delgosha
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
228
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
0 × 0 × 1.2 cm
Dewey Class: 
955.075082
Subject Tags: 
Constitutional Revolution
Women
History

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS514810)
964-194-135-6
9641941356
978-964-194-135-4
9789641941354
Price:£25.00

دوره مشروطه (۱۲۸۵ ش/۱۹۰۶ م) را یکی از مهمترین ادوار تجدد گرایی در جامعه‌ی ایران می‌توان دانست؛ دوره‌ای که جامعه‌ی سنتی ایران برای نخستین بار خواهان تغییرات اجتماعی شد. 

توجه به مسئله‌ی زن و پس از آن مطالبات زنان در این دوره را یکی از اصلی‌ترین مسائلی میتوان دانست که به دلیل وجود ساختارهای سنتی و مردمدار در جامعه‌ی ایران ابتدا توسط مردان مدافع حقوق زنان و پس از آن توسط زنان، مورد طرح و تحلیل قرار گرفت.

نتیجه‌ی ابتدایی این تغییرات اجتماعی برای زنان آن بود که به عنوان نیمه‌ی دیگر جامعه شناخته شدند، در تغییرات زبانی، به جای الفاظی چون ضعیفه و مخدرات از واژگانی چون زنان و بانوان برای معرفی آنها استفاده شد، اجازه حق تحصیل و تاسیس مدارس دخترانه را پیدا کردند و با انتشار مطبوعات منتشر شده توسط خود زنان از ۱۲۸۹ شمسی به بعد به طرح گسترده‌ی مطالبات حقوقی خود پرداختند؛ مطالباتی که برخی از آن‌ها به نتیجه رسید و برخی دیگر نیز هم چنان در جدال سنت و تجدد، بی‌پاسخ مانده است.