Empty

Total: £0.00
Book

Collected Stories: Dar Rah-e Vila

درراه ویلا: مجموعه داستان
Publisher: 
Author: 
Fariba Vafi
Text Language: 
Persian
Edition: 
9
Publication Year: 
2016
Total Pages: 
104
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dewey Class: 
3.828فا
Subject Tags: 
Persian Stories
Collected Stories
Short Stories

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS448355)
964-362-437-4
9643624374
978-964-362-437-8
9789643624378

Price:£15.00

کتاب «در راه ویلا» نوشته ی «فریبا وفی» است. ناشر درباره‌ی کتاب آورده است: «در راه ويلا سومين مجموعه داستان فريبا وفي است كه ۹ داستان در آن آمده است. تمامي اين داستان‌ها علاوه بر دست‌مايه قرار دادن مضامين اجتماعي و واقعيت‌های روزمره، از احساساتی زنانه و عميق كه با درونمايهی پررنگي از تنهايي آميخته‌اند، حكايت میكنند. روزمره‌گي و واقعيت گريزناپذير زندگي شهري بر آدم‌هاي اين مجموعه وزنهی سنگيني آويخته است با اينهمه اين آدم‌ها ماهیهاي سرگردان اين درياي پرآشوب نيستند.» در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «اولين تلنگر را مادر شوهرش زد، وقتي كه اسم كوچكش را فراموش كرد و صدا زد : "عروس، بيا پايين." روزهاي بعد با معناي عروس بيشتر خو گرفت. هر چه بود عروس بود و يك روز فهميد كه عروس يك نفر نيست. صدها و هزارها عروس ديگر است. رفته رفته دانست كه عروس يك عالم معنا دارد كه بيشترش به او مربوط نمیشود. به صدها عروس پيش از او مربوط میشود. فهميد كه هر كاري میكند، سايه‌اي از خاطره و رفتار و منش عروس‌هاي قبل را هم با خودش دارد. طول كشيد تا بفهمد كه بيرون آمدن از آن قالب حاضر و آماده سخت است، نشان دادن و ثابت كردن اين كه متفاوت است. مثل تمام عروس‌ها نيست. آدمي است كه از اين به بعد بايد تعريف بشود، نه اين كه تعريف قبل از خودش را يدك بكشد. همهی رفتارهايش به عروس بودنش منسوب میشد، با عروس بودنش داوري میشد ، نه خود خودش.»